Y giảm uPVC

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Y giảm uPVC
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0009
 • Phụ kiện Cấp nước
Y giảm uPVC
Liên hệ

Khâu răng ngoài - Răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng ngoài - Răng đồng
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0015
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng ngoài - Răng đồng
Liên hệ

Khâu răng trong - Răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng trong - Răng đồng
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0013
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng trong - Răng đồng
Liên hệ

Nối giảm

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nối giảm
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0010
 • Phụ kiện Cấp nước
Nối giảm
Liên hệ

Nút bịt

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nút bịt
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0002
 • Phụ kiện Cấp nước
Nút bịt
Liên hệ

Co giảm 90o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co giảm 90o
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0004
 • Phụ kiện Cấp nước
Co giảm 90o
Liên hệ

Co nhựa 90°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co 90°
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0003
 • Phụ kiện Cấp nước
Co nhựa 90°
Liên hệ

Mặt bích uPVC

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Mặt bích
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0011
 • Phụ kiện Cấp nước
Mặt bích uPVC
Liên hệ

Chữ Y 45°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Chữ Y 45°
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0007
 • Phụ kiện Cấp nước
Chữ Y 45°
Liên hệ

Nối thẳng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nối thẳng
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0001
 • Phụ kiện Cấp nước
 
Nối thẳng
Liên hệ

TEE đều

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Tee đều
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0006.
 • Phụ kiện Cấp nước
TEE đều
Liên hệ

TEE giảm

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: TEE giảm
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0008.
 • Phụ kiện Cấp nước
TEE giảm
Liên hệ

Khâu răng ngoài - Răng nhựa

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng ngoài - Răng nhựa
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0014
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng ngoài - Răng nhựa
Liên hệ

Khâu răng trong - Răng nhựa

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng trong - Răng nhựa
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0012
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng trong - Răng nhựa
Liên hệ

Lơi nhựa 45°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co lơi nhựa 45°
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0002.
 • Phụ kiện Cấp nước
Lơi nhựa 45°
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm