Hố thu - Hộp đấu nối

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Hố thu - Hộp đấu nối
 • Phụ kiện Thoát nước
Hố thu - Hộp đấu nối
Liên hệ

Nút giảm bật

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nút giảm bật
 • Phụ kiện Thoát nước
Nút giảm bật
Liên hệ

Ngăn mùi giảm chữ P có thông hơi

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi giảm chữ P có thông hơi
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi giảm chữ P có thông hơi
Liên hệ

Ngăn mùi dài chữ P có thông hơi

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi dài chữ P có thông hơi
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi dài chữ P có thông hơi
Liên hệ

Ngăn mùi dài chữ P

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi dài chữ P
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi dài chữ P
Liên hệ

Ngăn mùi ngắn chữ P

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi ngắn chữ P 
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi ngắn chữ P
Liên hệ

Ngăn mùi chữ S có thông hơi

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi chữ S có thông hơi
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi chữ S có thông hơi
Liên hệ

Ngăn mùi chữ S

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi chữ S
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi chữ S
Liên hệ

Nối bồn cầu

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nối bồn cầu
 • Phụ kiện Thoát nước
Nối bồn cầu
Liên hệ

Phễu thoát nước mưa

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát nước mưa
 • Phụ kiện Thoát nước
Phễu thoát nước mưa
Liên hệ

Phễu thu sàn

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Phễu thu sàn
 • Phụ kiện Thoát nước
Phễu thu sàn
Liên hệ

Nắp chụp thông hơi

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nắp chụp thông hơi
 • Phụ kiện Thoát nước
Nắp chụp thông hơi
Liên hệ

Nắp bít

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nắp bít
 • Phụ kiện Thoát nước
Nắp bít
Liên hệ

Chữ Y giảm 45o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Chữ Y giảm 45o
 • Phụ kiện Thoát nước
Chữ Y giảm 45o
Liên hệ

Chữ Y 45o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Chữ Y 45o
 • Phụ kiện Thoát nước
Chữ Y 45o
Liên hệ

Tứ thông 88o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Tứ thông 88o
 • Phụ kiện Thoát nước
Tứ thông 88o
Liên hệ

Tee cong giảm 88o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Tê cong giảm 88o
 • Phụ kiện Thoát nước
Tee cong giảm 88o
Liên hệ

Tee cong 88o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Tê cong 88o
 • Phụ kiện Thoát nước
Tee cong 88o
Liên hệ

Co giảm 88o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co giảm 88o
 • Phụ kiện Thoát nước
Co giảm 88o
Liên hệ

Co dài 88o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co dài 88o
 • Phụ kiện Thoát nước
Co dài 88o
Liên hệ

Co 88o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co 88o
 • Phụ kiện Thoát nước
Co 88o
Liên hệ
Trước12Sau

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm