Y giảm uPVC

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Y giảm uPVC
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0009
 • Phụ kiện Cấp nước
Y giảm uPVC
Liên hệ

Tứ thông đều PPR

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Tứ thông đều PPR
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0013
 • Phụ kiện Cấp nước
Tứ thông đều PPR
Liên hệ

Nối răng trong

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm:  Nối răng trong
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0009
 • Phụ kiện Cấp nước
Nối răng trong
Liên hệ

Co 90° HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Co 90°
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0001
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Co 90° HDPE
Liên hệ

Nối răng ngoài

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Nối răng ngoài
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0008
 • Phụ kiện Cấp nước
Nối răng ngoài
Liên hệ

Co răng trong - răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Co răng trong - răng đồng
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0006
 • Phụ kiện Cấp nước
Co răng trong - răng đồng
Liên hệ

Vòng trong mặt bích - Nhựa

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Vòng trong mặt bích - Nhựa
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0015
 • Phụ kiện Cấp nước
Vòng trong mặt bích - Nhựa
Liên hệ

Co răng ngoài - răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm:  Co răng ngoài - răng đồng
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0005
 • Phụ kiện Cấp nước
Co răng ngoài - răng đồng
Liên hệ

Bít ren trong

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Bít ren trong
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0004
 • Phụ kiện Cấp nước
Bít ren trong
Liên hệ

Tê giảm

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Tê giảm
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0003
 • Phụ kiện Cấp nước
Tê giảm
Liên hệ

Tê răng đồng - răng ngoài

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Tê răng đồng - răng ngoài
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0011
 • Phụ kiện Cấp nước
Tê răng đồng - răng ngoài
Liên hệ

Tê răng trong - răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Tê răng trong - răng đồng
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0012
 • Phụ kiện Cấp nước
Tê răng trong - răng đồng
Liên hệ

Co 90°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Co 90°
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0001
 • Phụ kiện Cấp nước
Co 90°
Liên hệ

Nút bít nhựa

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Nút bít
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0010
 • Phụ kiện Cấp nước
Nút bít nhựa
Liên hệ

Khâu răng ngoài - Răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng ngoài - Răng đồng
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0015
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng ngoài - Răng đồng
Liên hệ

Khâu răng trong - Răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng trong - Răng đồng
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0013
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng trong - Răng đồng
Liên hệ

Nối giảm

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nối giảm
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0010
 • Phụ kiện Cấp nước
Nối giảm
Liên hệ

Tê đều

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Tê đều
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0002
 • Phụ kiện Cấp nước
Tê đều
Liên hệ

Nút bịt

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nút bịt
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0002
 • Phụ kiện Cấp nước
Nút bịt
Liên hệ

Co giảm 90o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co giảm 90o
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0004
 • Phụ kiện Cấp nước
Co giảm 90o
Liên hệ

Co 45° HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm:  Co 45°
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0002
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Co 45° HDPE
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm